เกี่ยวกับโรงเรียน


คู่มือการใช้งาน


 

Online Classroom.pdf

ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์


โครงการห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(ADAC.) เป็นโครงการเรียนรู้และประเมินผลบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานบนแพตฟอร์มดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการปฎิสัมพันธ์แบบ Social Classroom สามารถใช้บนอุปกรณ์ PC NoteBook Tablet SmartPhone เพื่อให้ตอบโจทย์เทรนการศึกษาโลกและอนาคตการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักศึกษาได้อย่างตรงจุด ทางบริษัท NUADU (ประเทศสิงคโปร์) และ บริษัท โก๊ดส์บุ๊ค จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอแด็ค ซอฟต์ จำกัด จึงพัฒนาสื่อคอนเทนต์ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้วยระบบ (Ai) ส่งผลให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาของผู้เรียนในการเรียนเจาะลึกลงไปถึงวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ รวมถึงวิเคราะห์และประเมินผลออกมาให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้ทราบถึงข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

ติดต่อ


คำอธิบายสำหรับการติดต่อ

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน


วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110


โทร.077-630851

Image